Technické a realizační podmínky

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí každé dodávky litého Teraca realizované firmou J&I KETVA s.r.o.

Výrobce J&I KETVA s.r.o.
Uhelná 431/15, 602 00 BRNO
Tel: +420 542215555, Fax: +420 542215554
Charakteristika Nášlapná vrstva z litého teraca je konstrukce vytvořená z kamenných drtí a pojiva na betonovém podkladu.
Použití Nášlapná vrstva pro všechny druhy namáhaných podlah zejména určená do veřejných prostor jako jsou haly, vstupy chodby, pasáže, podesty. Ze stejného materiálu lze provést i schody. V prostorách pro bydlení je teraco vhodné do chodeb, kuchyní, sociálního zařízení, balkonů, teras. Minimální množství spár umožňuje snadnou údržbu. Do teraca je možné vkládat jiné materiály jako např. kámen, sklo, kov ap. Lze vytvářet moderní kompozice nebo provádět repliky starých původních motivů. Užitná hodnota se zv yšuje v kombinaci s podlahovým vytápěním. Sokly ze stejného materiálu jako podlahy lze provádět buď monolitické /tažené/ nebo prefabrikované.
Materiál Ušlechtilé drtě, zejména mramorové, různé velikosti a barevnosti, cement, pigmenty a přísady


Provedení podlahy velikost drtí výška teracové konstrukce
0 – 12 20 mm
0 – 18 25 mm
0 – 27 35 mm
sokly druh síla konstrukce
monolitické 8 - 15 mm
prefabrikované 8 - 20 mm

Příprava podkladu Lité teraco se provádí na podkladní beton min.tř. B-15 a kvalitnější, vyztužený v každém dilatačním poli ocelovou kari sítí 100/100 nebo 150/150. Optimální výška konstrukce 6-8 cm. Beton zhutnit, jeho povrch ale ponechat drsný - nehladit, nekletovat, jinak je nutno provést dodatečné zdrsnění. Dilatace musí procházet jak podkladem, tak i vrstvou teraca a v místě dilatace přerušit výztuž. Podél stěn se vkládá pěnový polyuretan tl. 3-5 mm. Podkladní beton pro teraco musí být starý min. 48 hodin.Tole rance +/- 5mm na 2 m lati. Podklad pro sokly - cihla, beton, sádrokarton.
Dilatační systém Dilatační systém se navrhuje individuelně podle záměru stanoveném v projektu. Na kvalitní podkladní konstrukce lze provádět dilatační pole o ploše 9 m2 /3x3 m/. Dilatace pro podlahové vytápění se navrhují individuelně podle okruhů /smyček/ vytápění. Doporučuje se konzultace s provádějící firmou.
Cement portlantský šedý
portlandský bílý
Barevné pigmenty Nejkvalitnější stálobarevné pigmenty do cementů na bázi kysličníků železa nebo chromoxydů, standardně materiály v rozsahu nabídky od firmy Teluria a Precheza

Dilatace materiál šíře [mm]
kovové pásy mosaz pakfong bílá 2 až 3
mosaz klasická žlutá 2 až 5
kov. L prof. nerez nerez specif, použití 2 až 3
plastové pásy různé barevné bílá, černá, hnědá 2 až 3
mramor kostičky štípané 10 až 25
mramor kostičky řezané 10 až 50
mramor pásky řezané 10 až 30
mramor pásky profilované 10 až 25

Povrchové úpravy penetrace hloubková hedvábný lesk
penetrace antigrafiti
voskování lesk
jemné broušení podlesk

Důležité upozornění Do doby napuštění je nutno dbát, aby teraco nebylo znečištěno-oleji, ředidly, naftou, asfaltem ap. Pokud plochy nebudou stavbou zakryty, dbát aby nedošlo k hrubému mechanickému poškození. Zvýšenou ochranu podlah v době výstavby vyžaduje zejména použití světlého kameniva v kombinaci s bílým cementem. V zimním období v době pokládky je nutno zajistit trvale teplotu na pracovišti vyšší než 8 °C.
Zařízení staveniště rozsah poskytnutý objednatelem :
• odběr vody a elektrického proudu 220/380 V
• prostředek pro svislý přesun materiálu na stavbě-výtah
• uzamykatelný sklad, šatnu
• skladový prostor pro uložení materiálu-drtě, cement
• místo na stavbě, kde je možno vyvážet-deponovat kaly
• zajistit v zimním období min. teplotu 5-8 °C na pracovišti.
V případě požadavku objednatele na úhradu těchto služeb je nutno toto sdělit před zpracováním nabídky.
Realizace: U podlah do 30-ti m2 nebo jejich částí probíhá proces takto:
1. 1.den je provedeno zaměření dilatačních profilů a jejich usazení. Dále pak probíhá penetrace podkladního betonu. V této době je nutné omezit provoz na pracovišti teracáře na nezbytné minimum tak, aby nedocházelo ke znečistění podlah a narušení rozložených dilatací.
2. 2.den je prováděno předhození podlah a po zavadnutí je provedeno samotné lití podlahy. V této době je nezbytně nutné ponechat pracoviště teracáře bez přístupu dalších osob a není možné se pohybovat po čerstvě natažených plochách. Případné poškození je neopravitelné a musí dojít k vybourání poškozené teracové plochy a jejímu novému nalití.
3. 3.den. Zrání teracové plochy. V této době je prováděna kontrola nalití teracových ploch a jejich zvlhčování tak, aby nedocházelo k praskání. V této době není možný pohyb osob po teracových plochách.
4. 4.den. Po uplynutí cca 48 hod od natažení ploch a po předchozím schválení teracářem je možný opatrný pohyb po teracových plochách. Není zde prozatím možné provádět hrubé práce, skladovat materiál, stavět lešení atp., neboť by mohlo dojít k narušení teracové vrstvy, která ještě není dostatečně zralá.
5. 5-15. den. Probíhá zrání teraca. V této době lze teraco používat se zvýšenou opatrností.
6. 15 – 20 den probíhá broušení teracových ploch, omytí a zatmelení. V této době je na pracovišti zvýšená prašnost a velké množství vody a kalů.
7. 24 – 28 den probíhá finální broušení a omytí, včetně předání teracových ploch.
8. 33 – 34 den penetrace, případné voskování a ostatní doplňkové práce, pokud jsou sjednány ( např. dodatečné prořezání dilatací atp.)
Údržba Navoskované teraco se udržuje běžnými mycími prostředky s nižším pH. Podle provozu se vosk obnovuje u namáhaných podlah cca 1x za 3-6 měsíců u méně pochozích 1x za 6-12 měsíců.
Doklady Prohlášení o shodě a doporučený návod údržby s atesty o protiskluznosti budou předány při přejímacím řízení.
Závěrem: Teraco je napodobenina přírodních kamenů nebo jejich náhražka, která přejímá řadu vlastností a neřestí přírodního kamene. Například nejednotnost rozložení zrn jednotlivých frakcí a barev v ploše může dosahovat až 30 % a není na závadu ani estetickou ani kvalitativní, taktéž stejnou barevnost lze očekávat pouze od cementu, který v ploše tvoří do 30 %. Ostatní jsou kameniva, která nemají stejnou barevnost v celé ploše a lze očekávat značné odchylky.. Dále teraco může vykazovat vlasové trhliny v ploše, které ovšem musí být řádně zatmeleny. Drobné dirky o velikosti špendlíkové hlavičky nejsou taktéž na závadu vzhledu a kvalitě teracových ploch a jsou akceptovány. V průběhu používání se tyto drobné výrobní vady ztratí a nebudou narušovat vzhled teraca. Teraco broušené na stavbě je možné dobrušovat brousky do hrubosti 120 a prefabrikáty vyráběné dílensky pak do hrubosti 240. Jemnější výbrus není efektivní. Lesku lze docílit chemickou cestou penetrací, voskováním a v případech, kdy je to požadováno zadavatelem jemným broušením stejně jako u žuly. Teraco po vybroušení nevykazuje podobný lesk jako pravý kámen je spíše matné. Je nutné mít stále na zřeteli, že teraco je pouze napodobeninou přírodního kamene za zlomek ceny, proto není možné očekávat stejné visuelní vlastnosti jako u kamene pravého.
úvod | reference | vzorník barev | vzorník drti | další barvy | lité teraco | vyklepávané teraco | příklady použití teraca | kontakt